Regulamin konkursu

REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O ZZDZ

Konkurs objęty jest patronatem Zarządu Głównego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w WarszawieI. Cel konkursu:
Zachęcanie do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy,

 • Promowanie zasad zdrowej rywalizacji,
 • Promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego potencjału.
 • Promowanie 70 - lecia istnienia ZZDZ
 • Uświetnienie rocznicy 90-lecia ZDZ Katowice


II. Organizator konkursu:
1. Organizatorem jest:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach przy współudziale ZGZZDZ

2. Forma konkursu:

 • Test internetowy

3. Termin konkursu:

 • Konkurs rozpocznie się 7 kwietnia 2016 r. o godz. 12. 00 . Okno czasowe testu będzie otwarte przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu logowanie do testu nie będzie możliwe.


III. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas i szkół ZDZ w Polsce oraz pracownicy każdego ZDZ-tu.
Przed rozpoczęciem konkursu uczestnik musi dokonać swojej rejestracji w oparciu o indywidualny kod nadany każdemu ZDZ-owi w Polsce


IV. Zasady konkursu:
1. Konkurs polega na rozwiązaniu testu internetowego.
2. Rejestracja do testu będzie możliwa od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia poprzedzającego dzień uruchomienia testu w jednej z dwóch grup: uczniowie szkół ZDZ i pracownicy ZDZ.
3. Po rejestracji na adres mailowy osoby zarejestrowanej zostanie wysłany kod umożliwiający zalogowanie do testu.
4. Dostęp do testu będzie możliwy w dniu konkursu ze strony internetowej dowolnego ZDZ-tu
5. Uczestnik konkursu może zalogować się do testu w dowolnym czasie w ramach otwartego okna czasowego.
6. Dla każdego uczestnika testu, czas jego rozwiązania będzie naliczany indywidualnie.


V. Wyniki testu

 • Wynik punktowy uczestnika testu zostanie wyświetlony natychmiast po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie testu
 • Do 20 kwietnia 2016 roku na stronie konkursowej zostaną zamieszczone: lista laureatów w każdej grupie (po przeprowadzeniu weryfikacji uprawnień uczestników) oraz wyniki statystyczne testu


VI. Przebieg konkursu:

 • W teście dla każdego uczestnika zostanie losowo wybranych 20 pytań z bazy pytań.
 • Wszystkie pytania testu to pytania zamknięte mające charakter jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru


VII. Kryteria oceny

 • Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Nie przewidziane jest przyznawanie ułamkowych części punktów za odpowiedź częściową.
 • W przypadku uzyskania przez uczestników konkursu jednakowej liczby punktów. O wygranej decyduje czas rozwiazywania testu.


VIII. Nagrody

 • W wyniku konkursu zostaną wyłonieni laureaci.
 • W grupie „uczniowie ZDZ” zostaną przyznane 3 nagrody Prezesa ZG ZDZ. Na nagrody przeznaczono pulę 3000 zł.
 • Nagrody zostaną wręczone w Warszawie podczas uroczystości jubileuszowej z okazji 70 – lecia Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
 • W grupie „pracownicy ZDZ” zostaną wytypowane wyróżnienia. Osoby wyróżnione zostaną uhonorowane listem gratulacyjnym Prezesa Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz zaproszeniem do Warszawy na uroczystość 70-lecia Związku.


IX. Sprawy ogólne

 • Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu
 • Linki wskazujące na stronę rejestracji i testu, ZDZ-ty otrzymają po 1 stycznia. ZDZ-ty samodzielnie umieszczają je na własnych stronach internetowych